Skip to main content

Årsberättelse

Verksamhetsberättelsen kallas från år 2021 för årsberättelse på inrådan av revisorn.

 

Årsberättelse för år 2021

Syftet med föreningen Arbetets Vänner i Sörnäs rf är främjande av medborgerlig och kulturell förkovran bland Finlands svenskspråkiga befolkning. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla sina medlemmar till möten och diskussioner, studiecirklar, arrangera uppvisningar, fester och annan motsvarande verksamhet samt sammanföra enskilda medlemmar med gemensamma intressen i kretsar. Föreningen understöder strävanden som gå ut på att bevara kultur på svenska i Finland.

1. Medlemmar och kretsar

Aktiva kretsar under verksamhetsåret

Den första delen av år 2021 präglades fortfarande starkt av coronaviruset. Vi hade både teaterbesök och museibesök inbokade men allt inhiberades av teatrarna och muséerna i och med att myndigheterna begränsade deras verksamhet. Även kretsverksamheten som vi väntade på att inleda låg nere nästan hela våren, med undantag av rounddans där ledarna drog danslektioner via Zoom och föräldrafika och barnklubben som träffades ett fåtal gånger i maj – juni. På hösten återupptog nästan alla kretsar sin verksamhet, några i augusti/september och några i oktober.  Då medlemsbrevet skickades ut var det ännu oklart för de flesta kretsar när verksamheten inleds så kontakt angående starten togs till enskilda kretsmedlemmar senare. Det var endast meditationen som låg nere ännu på hösten. Dessutom inleddes två nya verksamhetsformer i oktober, asahi – lätt gymnastik och seniorsoppa. Närmare uppgifter om de enskilda kretsarnas verksamhet framgår ur de enskilda kretsarnas årsberättelser.

Föreningens medlemmar

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 259 personer, 72 ständiga och 187 årsmedlemmar. Under året har 15 nya medlemmar inskrivits, vilket är 9 färre än året före. Detta beror främst på att verksamheten legat nere en stor del av året. Under året har 5 medlemmar avlidit och 32 skrivit ut sig på egen begäran. Antalet avlidna medlemmar är ungefär samma antal som året innan medan de som skrivit ut sig på egen begäran nästan fördubblats.  Styrelsen har dessutom i slutet av året skrivit ut 17 medlemmar som inte betalat medlemsavgift under de senaste två åren. Flera betalningspåminnelser skickades per e-mail under hösten till de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift sedan år 2019 och inte är ständig medlem. I det sista meddelandet meddelades om utskrivning. De som inte har e-mail har fått betalningspåminnelse i medlemsbreven.

2. Föreningens möten och andra program

Vår- och höstmötena är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningens vårmöte hölls undantagsvis i maj, 16.5 med enbart 4 personer på plats i klubblokalen på Björneborgsvägen 1 och 5 övriga deltagare på distans. Undantagsvis ordnades ingen servering i samband med mötet. Bokslut och verksamhetsberättelse godkändes och ansvarsfrihet beviljades. I tur att avgå från styrelsen var Åge Grahn, Tina Wigg och Bo Hintze. Åge Grahn och Tina Wigg ställde upp för omval och omvaldes för en ny treårs period. Bo Hintze ställde sig inte till förfogande för en ny period. Inga nya personer har ställt sig till förfogande för styrelsearbete, varför styrelsens storlek fastställdes till sju personer.

Höstmötet hölls 21.11 och på plats i klubblokalen deltog 9 personer och på distans 3 personer. Verksamhetsplan och budget för år 2022 godkändes. Medlemsavgiften behölls på 10 euro för de medlemmar som betalar årsavgift. Efter mötet ordnades coronasäker traktering. Efter en stund av fri samvaro fortsatte kvällen med att Per-Erik Lönnfors berättade om sin nya bok ”Öppna lådor. Minnen från ett äktenskap.” Deltagarna hade möjlighet att diskutera med författaren.

Föreningen har gjort följande teater- och kulturbesök under år 2021:

Enbart de teaterbesök som var inplanerade under hösten kunde verkställas. Vi besökte pjäsen Tove Jansson – visdiktaren på Svenska Teatern den 15.9 med 15 deltagare, pjäsen Ahlfors & Siikala på Svenska Teatern den 26.10 med 16 deltagare och musikalen Once den 24.11 på Lilla Teatern med 19 deltagare. Antalet deltagare var ca hälften av antalet under normala år före coronapandemin. Tove Jansson – visdiktaren hade vi haft platser till redan två gånger tidigare som båda gångerna inhiberades. Under våren hade vi biljetter för en grupp på 10 personer till baletten Svansjön på Nationaloperan den 27.3 som alltså inhiberades.

Konstklubben ordnade en tre dagar lång resa till Åland den 8 – 10 september med 18 deltagare. Resan var öppen för alla medlemmar i AV i Sörnäs. Resan var mycket lyckad och verksamhetsledaren skrev en reseberättelse på föreningens nya webbplats och till tidskriften Facklan.

Även julfesten kunde hållas även om coronarestriktionerna blev striktare och deltagarna var tvungna att visa sitt coronaintyg för att kunna delta. Julfesten hölls traditionsenligt på Tekniskas salar med en tre rätters middag serverad till bords och dans, diktläsning och frågesport som program. 28 personer deltog i julfesten.

3. Gemensamma aktiviteter samt AV-rörelsen

Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte hölls den 10.4 kl. 15 som distansmöte. I mötet deltog Jaan Siitonen, Åge Grahn, Bo Hintze och Christian von Alfthan som föreningens officiella representanter.

Den traditionella höstsammankomsten för styrelsemedlemmar i de olika Arbetets Vänner-föreningarna inhiberades i och med att flera av AV-föreningarna planerade fira jubileum under hösten. De flesta av dessa fester flyttades framåt. Däremot firade Arbetets Vänner i Ekenäs sitt 125 års-jubileum den 13.11, i vilket deltog Åge Grahn och Barbro Wallendahl från AV i Sörnäs.

En ny webbplats publicerades i början av året. Webbplatsen har planerats och byggts upp tillsammans med AV Huvudföreningen. För layout ansvarade Pia Petterson och för teknisk utformning Kenneth Lundström på NuData.

4. Övrig verksamhet

Samarbeten

Finlands svenska 4H:s matskola som brukar ordnas i Arbetets Vänner i Sörnäs’ lokaler blev inhiberad även i år på grund av corona-epidemin.

I november och december hyrde Folkhälsan in sig i föreningens utrymmen sju onsdagskvällar i rad för att ordna det första papparummet i Helsingfors. Verksamheten har tidigare ordnats i Österbotten och där fått ett gott mottagande.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, som grundats i AV i Sörnäs tidigare utrymmen och med vilket AV i Sörnäs haft långvarigt samarbete, firade sitt 110 års-jubileum den 5.11 på Svenska Teatern med pjäsen ”Är det hett här”. Margita Slätis deltog som AV i Sörnäs’ representant.

Medlemskap i andra sammanslutningar
Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund och Svenska bostadsstiftelsen. Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund har varit Jaan Siitonen som viceordförande och Åge Grahn som medlem.  Föreningens representant i Svenska bostadsstiftelsen har varit Jaan Siitonen.

5. Administration och ekonomi

Arbetets Vänner i Sörnäs’ verksamhet leds av föreningens styrelse samt kretsarnas ledare och funktionärer. Föreningens styrelse väljs av vårmötet och har fram till den 16.5.2021 bestått av 8 medlemmar och efter vårmötet av 7 medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en period på tre år. Årligen avgår en tredjedel eller närmast tredjedel av styrelsens medlemmar. Styrelsen för år 2021 bestod fram till 16.5.2021 av:

Ordförande                 Jaan Siitonen                   (2020-2022)
Viceordförande I       Åge Grahn                         (2018-2020)
Viceordförande II      Christian von Alfthan    (2019-2021)
Ekonom                        Bo Hintze                          (2018-2020)
Ledamöter:                 Tina Wigg                          (2018-2020)
Mette Råman                  (2020-2022)
Eva Molander                  (2020-2022)
Kenneth Höglund           (2020-2022)

Efter vårmötet avgick Bo Hintze från styrelsen. Styrelsen konstituerade sig 15.6 och Jaan Siitonen valdes fortsättningsvis som ordförande, Christian von Alfthan som första viceordförande och Kenneth Höglund som andra viceordförande. Åge Grahn valdes som ekonom.

Ordförande                 Jaan Siitonen                   (2020-2022)
Viceordförande I       Christian von Alfthan    (2019-2021)
Viceordförande II      Kenneth Höglund           (2020-2022)
Ekonom                        Åge Grahn                         (2021-2023)
Ledamöter:                 Tina Wigg                          (2021-2023)
Mette Råman                  (2020-2022)
Eva Molander                  (2020-2022)

Som sekreterare fungerar verksamhetsledare Margita Slätis.

Styrelsen har sammankommit elva gånger under år 2021, mestadels på distans. Den 18.10 hade styrelsen ett strategimöte i klubblokalen efter styrelsemötet i vilket deltog fyra styrelsemedlemmar samt verksamhetsledaren. Styrelsens arbete har under 2021 mest gått ut på att förhålla sig till de ständigt ändrande verksamhetsförutsättningarna p.g.a. corona-epidemin. Styrelsen har dessutom beslutat att konkurrensutsätta städningen och efter det valt Leo Clean Oy som ny städfirma från och med oktober. Verksamhetsledaren har under vintern 2020-2021 arbetat mycket med lanseringen av den nya webbplatsen i slutet av januari och under våren med städning av arkivet och övriga icke brådskande ärenden.

Bokföringen har skötts av Bokföringsbyrån Tärnan och vi har haft möjlighet att få en utförligare bokföring med flera bokföringsposter. Föreningens ordinarie revisor är Bruun Audit Oy och suppleant är Rabbe Nevalainen. Som verksamhetsgranskare fortsätter Christina Fraser och suppleant är Georg Henrik von Wrede. 

Föreningen äger en år 2006 inköpt lokal i bottenvåningen i fastigheten Björneborgsvägen 1 (As Oy Porintie 1) i Munkshöjden. Lokalen består av fyra separata affärslokaler. Föreningen använder själv två av lokalerna, klubblokalen och AV-sidan. Klubblokalen, grundrenoverad (2006 – 2007) används av bridgekretsen, capoeiran, asahin och seniorsoppan och för möten. Klubblokalen är också verksamhetsledarens arbetsutrymme. AV-sidan, grundrenoverad år 2016, är ett nytt utrymme som utformats för att passa motion och rörelse samt barnverksamhet. Utrymmet är cirka 120 m² och har också ett litet kök, dusch och omklädningsrum. Föräldrafika, dans, meditation och barnklubben har sin verksamhet här.

Båda lokalerna har också använts av medlemmar för privata födelsedagsfester och från 2021 började föreningen uppbära en liten hyra på 50 euro/gång av medlemmarna. Möjligheten att hyra lokalerna har marknadsförts i medlemsbrevet och under hösten har AV-sidan varit uthyrd nio gånger till medlemmar. De två övriga lokalerna är uthyrda. ET-Hammaslääkärit har varit vår hyresgäst ända från början (2006). Tandläkaren har beviljats en hyresfri period på två månader under sommaren. Hyresgästen i den andra lokalen är arkitektbyrån ERAT sedan år 2016. Grundrenoveringen av AV-sidan avskrivs under 10 år (2017 – 2026) med cirka 25 000 euro per år.

Den nya bolagsordningen för husbolaget har inte framskridit under år 2021. Våren 2020 meddelade husbolagets styrelse att en ny bolagsordning kommer att tas upp på årsmötet. Den nya bolagsordningen skulle medföra att vår förenings faktor för finansieringsvederlaget skulle ha stigit från 1.0 till 1.5. Föreningen rådgjorde under våren 2020 med juristen Marina Furuhjelm på advokatbyrå Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy och hon föreslog en ändring som skickades till husbolaget. På husbolagets årsmöte 29.8.2020 presenterades dock det ursprungliga förslaget till bolagsordning. På årsmöte hade AVS hjälp av Jaana Salmén från samma advokatbyrå då Marina Furuhjelm var förhindrad. Resultatet blev att husbolaget drog tillbaka bolagsordningen för ny beredning i husbolagets styrelse. Bostadsbolagets följande årsmöte hölls i början av juni 2021 där bolagsordningen inte var på agendan.

Föreningens värdepappersportfölj består av börsaktier och aktiefonder samt ränteplaceringar och har skötts av Aktia Bank.  Närmare uppgifter om föreningens ekonomi framgår ur bokslutet.

Föreningen har en liten konstsamling som innefattar sju verk, som är deponerad hos Amos Andersons konstmuseum.

Helsingfors den 2 februari 2022
Styrelsen för Arbetets Vänner i Sörnäs rf

 

Kretsarnas årsberättelse för år 2021

Följande kretsar har haft verksamhet under år 2021 som ännu präglades av corona-epidemin:

Asahi

Asahi är en ny verksamhetsform som inleddes i oktober. Asahi är en lätt motionsform som passar alla åldrar och främjar speciellt rörlighet och balans. Kretsen kom trögt i gång, säkert delvis p.g.a. att många ännu vill vara försiktiga gällande smittrisken och inte gå ut och träffa folk. Den första gången dök ingen upp trots två anmälda. Sedan deltog en person, småningom ökade det till två och de två sista gångerna före jullovet deltog tre personer. Allt som allt deltog sex olika personer av vilka fyra deltog minst två gånger, men alla kunde inte delta alla gånger. Lektioner hölls sju gånger i oktober – november och förväntningen är att gruppstorleken ökar till våren för att det ska vara motiverat att upprätthålla gruppen.  Margita Slätis drar gruppen.

Barnklubben

Barnklubben träffades under 2021 trots rådande omständigheter. Barnklubben träffades två gånger i månaden främst sista torsdagen i månaden (kl. 17-19.00). Barnklubben som är för medlemmar i AV Sörnäs riktar sig till mammor, pappor, mor-och farföräldrar med barn. Barnklubben var kostnadsfri för deltagare och fika serverades varje gång. Barnklubben har träffats både utan och med program, t.ex. besök från Barnavårdsföreningen och Folkhälsan. Vi avslutade året med en julfest utomhus.

Utöver det har barnklubben haft teman i samband med högtiderna som halloween och jul. Under hösten 2021 deltog i snitt fem barn och sex vuxna/gång.

Barnklubbens kontaktperson under 2021 var Mette Råman.

Bridgekretsen

År 2021 var bridgeklubbens fyrtiotredje verksamhetsår.

Klubben sammankom till årsmöte tisdagen den femte oktober 2021 i Klubblokalen på Björneborgsvägen. 34 medlemmar var närvarande.

Styrelsen:

Klubbordförande Åge Grahn
Sekreterare Anne Grahn
Övriga medlemmar: Gunilla Cavonius och Bo Hintze.

Verksamhet:

På grund av Covid19-relaterade begränsningar hade klubben ingen verksamhet på våren. På hösten spelade vi 15 tisdagskvällar i föreningens lokal vid Björneborgsvägen 1. Sedan avbröts verksamheten igen för resten av året.

59 personer, av vilka 2 icke medlemmar, har deltagit i våra spelkvällar. Deltagarantalet har varit 30 spelare i medeltal per kväll, som mest har vi varit 8,5 bord, dvs. 34 spelare. Vi har uppburit en spelavgift på tre euro per spelare per kväll.

Övrigt:

I föreningens styrelse representerades klubben av Åge Grahn, Christian von Alfthan och Bo Hintze (fram till föreningens årsmöte i maj). Åge Grahn är också medlem i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund.

Medlemmar:

Klubben fick under året fyra nya medlemmar. Vid utgången av år 2020 var klubbens medlemsantal 85, av vilka drygt 60 är aktiva spelare.

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till att våra spelkvällar inneburit trivsam samvaro för oss alla.

Capoeira

Capoeirakretsen inom Arbetets Vänner i Sörnäs hade året 2021 två grupper på vårterminen och tre grupper på höstterminen:

1) Barn i skolåldern (6-7år) (på våren och hösten onsdagar kl. 17.15-18)
Barn i skolåldern (8-9år) (på våren och hösten onsdagar kl. 16.30-17.15);
2) Barn i skolåldern (6-7år) (på hösten, torsdagar kl.17.15-18);

I genomsnitt har det varit fem barn per lektion, ibland färre pga coronaläget. Det var många barn som var sjuka, och vissa var därför borta flera veckor i sträck. Pga pandemin och det osäkra läget som den förde med sig, var det svårare än vanligt att få kontinuitet i grupperna. Ändå var den röda tråden genomgående att barnen i capoeiran fick röra på sig, dansa, sjunga, hitta på egna lekar, spela instrument, öva på att samarbeta och på att ta sina kompisar i beaktande. De barnen som var på plats i grupperna fick ändå träna på ett systematiskt sätt, även om fokus ännu i denna ålder ligger på att lära sig genom lek.

Vid terminens slut anmälde gamla familjer sitt intresse för att deras barn skulle fortsätta med capoeiran. Även nya familjer anmälde intresse.

Willy Aleksiunas är kontaktperson för capoeirakretsen

Föräldrafika

Föräldrafikan höll paus den första delen av år 2021 på grund av corona-epidemin. I maj 2021 kunde verksamheten återupptas och vi fikade några måndagar i rad före sommarpausen. Maria Grahn har fungerat som värdinna för föräldrafikan fram till september 2021 vartefter de nya värdinnorna Anna Bäcklund, Lena Launonen och Paulina Lönnroth tog över arrangemanget. Under höstens lopp och fram till juluppehållet har vi strävat efter att ordna föräldrafikan varje måndag kl. 10 – 12.30. På träffarna har föräldralediga vuxna med barn samlats för att umgås under lediga former. På varje träff har det serverats frukostfika. En lördagsförmiddag i december ordnade föräldrafika och barnklubben en gemensam liten julträff i lekparken. Föräldrafikans deltagarsammansättning är i ständig förändring i enlighet med att de vuxna deltagarna blir föräldralediga och går tillbaka på jobb. Under hösten har det varit i medeltal 4 – 5 vuxna och lika många barn på träffarna och föräldrafikan har fått några nya medlemmar. Nya deltagare är också i fortsättningen varmt välkomna med på våra träffar!

Konstklubben

Konstklubben har 61 medlemmar. Under våren år 2021 var de flesta museer stängda, vi besökte Kiasma och Ateneums utställning Ilja Repin i augusti. Under hösten besökte i medeltal 15 medlemmar Didrichsens (Björn Weckström), HAM (Lallukka – Livet i ett konstnärshem), Amos Rex (Bill Viola) och Sinebrychoff (På resa med konstsamlare). I augusti gjorde vi en lyckad tredagars resa till Åland.

Meditationskretsen

Meditationskretsen (meditation i rörelse) leds av Tina Wigg och har fungerat som en egen krets sedan januari 2015. P.g.a. corona-pandemin inhiberades kretsens verksamhet under hela året.

Rounddans

På våren kunde inte normala danser ordnas. I stället dansade Ledarna på AVH Olof och Marjatta Staffans och ledarna på AVS Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius på Zoom vid 10 tillfällen om fredagarna. Vi hade en stor publik av rounddansare från hela Finland, 20 – 30 personer.

Inom Danskretsen fortsatte på hösten två fortsättningskurser i rounddans, en lättare och en för längre hunna.  Rädslan för Covid 19 gjorde att vi bara var sammanlagt 4 – 7 par som dansade. Första dansen var 10.9 och den sista 10.12 sammanlagt 13 tillfällen. Danskretsen hade sammanlagt 12 aktiva dansare på hösten.

Christian von Alfthan var cuer och Gunilla Cavonius var hjälpledare.

Inga fortbildningskurser för ledarna ordnades under corona-året.

Seniorsoppa

Seniorsoppan är en ny verksamhetsform där medlemmarna oberoende ålder kan komma samman för att äta lunch i glatt sällskap. Verksamheten kom bra i gång och det deltog i medeltal lite över fem personer per gång. En gång inhiberades p.g.a. att det endast skulle ha deltagit två personer den gången. Sammanlagt deltog 11 olika personer, några endast en gång, men sju är sådana som deltog flera gånger. Förhoppningen är att gruppen ska växa ytterligare för att inte vara så sårbar för frånvaro.

Soppan beställs in från ett företag som heter Feelia och värms upp i klubblokalen. Kretsledaren köper därtill bröd, eventuellt tilltugg och citron för citronvatten. Efteråt bjuds det på kaffe och kex eller bulle. Sista gången firades med Frödinge-fylldkaka till kaffet. Deltagarna betalar 2 euro per gång för soppan. Deltagarna hjälper också till med framdukning och undanstädning enligt roterande schema. Soppor som serverats under hösten är: 6.10 fisksoppa med kallrökt lax, 20.10 spenatsoppa med kokta ägg, 27.10 köttsoppa, 3.11 svampsoppa på skogssvamp, 10.11 lappländsk viltsoppa, 17.11 tomatsoppa med grynost och 24.11 broilersoppa. Varannan gång serveras soppa med fisk eller kött och varannan gång en vegetarisk soppa.

Som kretsledare fungerar Margita Slätis.

Back to top of page