Skip to main content

Stadgar

Arbetets Vänner i Sörnäs rf
Björneborgsv 1
00350 Helsingfors
FO nr 0281359-0
reg 1.998 (20.09.1920)

 

Stadgar
(inkluderar senaste ändring 2014)

 

§ 1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Arbetets Vänner i Sörnäs och dess hemort är Helsingfors.

§ 2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är främjande av medborgerlig och kulturell förkovran bland Finlands svenska befolkning.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla sina medlemmar till möten och diskussioner, studiecirklar, arrangera uppvisningar, fester och annan motsvarande verksamhet samt sammanföra enskilda medlemmar med gemnsamma intressen i kretsar.

Föreningen understöder strävanden som gå ut på att bevara kultur på svenska i Finland.

För att stöda verksamheten kan föreningen ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha inhämtat behövligt tillstånd.

§ 3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

§ 4. Utträde och uteslutning ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

Om medlem inte betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år anses han ha utträtt ur föreningen.

§ 5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Höstmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

§ 6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter och ekonomi sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och minst fyra samt högst elva andra ordinarie medlemmar. Antalet styrelseplatser fastställs av vårmötet, dock så att antalet platser kan ökas årligen med högst två.

Styrelsen väljer inom sig ordförande, två vice ordföranden samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en ekonom och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han har förhinder, på kallelse av någondera vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst fyra medelmmar, av vilka minst en måste vara ordförande eller viceordförande, är närvarande.

Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgörs val genom lottdragning, i övriga fall avgör mötets ordförandes röst.

Styrelsen kan tillsätta utskott och fastställa deras åliggande och eventuell avlöning.

Vid styrelsens möten förs protokoll.        .

§ 7. Val av styrelsen

Styrelsemedlemmarna väljs på vårmötet för en period om tre år och varje år avgår de styrelsemedlemmar som invaldes för tre år sedan. Avgående styrelsemedlemmar kan omväljas.

Om styrelsen inte är fulltalig kan till styrelsen per år väljas högst två nya medlemmar, vars mandat är ett eller två år så att högst fyra medlemar står i tur att avgå varje år. Detta kan ske på ett ordinarie eller extra sammankallat möte. Valet bör meddelas i möteskallelsen.

Om en styrelsemedlem avstår från sin styrelsepost mitt under perioden kan ett ordinarie eller extra sammankallat möte välja en ersättare för resten av perioden. Valet bör meddelas i möteskallelsen.

§ 8. Teckningsrätt

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordföranden två tillsammans, alternativt av antingen sekreterare eller ekonomen tillsammans med antingen ordförande eller viceordförande.

§ 9. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren och revisorn senast en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskaren och revisorn ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före vårmötet.

§ 10. Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten.

Föreningens vårmöte hålls under tiden februari-maj och höstmöte under tiden oktober-december på en av styrelsen fastställd dag.

Extra möten hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Vid föreningsmöte förs protokoll, vilket justeras antingen av valda protokolljusterare eller vid ett senare möte efter verkställd uppläsning.

§ 11. Kallelse till möte

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev eller E-post till varje medlem, alternativt genom att sätta in en annons i en svenskspråkig tidning som utkommer på föreningens hemort senast en vecka före mötet.

§ 12. Mötesagenda

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutfördhet konstateras
4.föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens och revisorns utlåtande presenteras
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. val av medlemmar till styrelsen
8. val av en revisor och revisorsuppleant samt en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.
9.behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare och vid behov två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutfördhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
6. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid annat extra sammankallat möte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare och vid behov två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutfördhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. behandlas i möteskallelsen nämnda ärenden.

§ 13. Medlemmars rättighet att få ärenden behandlade på ordinarie möte

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§ 14. Mötesdeltagarnas skyldigheter och rättigheter

Vid föreningsmöte skall inte medlem deltaga i avgörande av fråga där hans enskilda fördel kan råka i konflikt med föreningens, och styrelsemedlem inte heller i val av revisorer.

Beträffande föreningens möten gäller i övrigt:

-varje  medlem äger rätt att  utöva rösträtt;
-varje medlem har en röst;
-en  medlems rösträtt  kan inte utövas genom ombud;
-medlem får inte använda förolämpande ord eller uppträda anstötligt

§ 15. Bordläggande av beslut

En fråga, som är första gången under behandling kan uppskjutas till nästa möte om minst häften av mötesdeltagarna så önskar.

§ 16. Sluten omröstning på möte

Sluten omröstning sker om någon föreningsmedlem kräver det och blir understödd. Endast understödda förslag underkastas omröstning.

§ 17. Kretsverksamhet

Medlemmar med gemensamma intressen kan ta initiativ till bildande av  krets.

-En krets bildas genom beslut av styrelsen.
-En krets har en namngiven ansvarsperson som  är kretsens kontaktperson. Utom kontaktpersonen kan kretsen också ha en kretsstyrelse som sköter kretsens ärenden. Kretsstyrelsens sammansättning fastställes av föreningens styrelse som ett av denna i enlighet med §6 valt utskott.
-En krets har som skyldighet att till föreningens styrelse  i god tid före höstmötet uppgöra en verksamhetsplan och budget för följande år samt till vårmötet uppgöra en årsberättelse.
-Om ingen verksamhetsberättelse, budget eller årsberättelse uppgjorts under två på varandra följande år anses kretsen avslutad utan skilt beslut.
-Ett föreningsmöte kan på på förslag av styrelsen besluta att en krets avslutas. Förslaget att avsluta en krets bör framgå av möteskallelsen.

§ 18. Hedersledamot

Till hedersledamot kan föreningen kalla:

1: o person, som tillhör eller har tillhört föreningen och gjort sig förtjänt av dess förtroende;
2: o person, som varken tillhör eller tillhört föreningen, som utmärkt sig genom kulturella eller medborgerliga förtjänster eller visat särskilt intresse för föreningen.

Förslag om inval av hedersledamot kan ske på förslag av styrelsen eller på basen av en skriftlig anmälan till styrelsen av minst tio medlemmar. Ärendet upptages till behandling vid nästa ordinarie möte varvid förslaget bör omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4 )av de vid mötet närvarande medlemmarna.

§ 19. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två av föreningens möten med minst två tredjedels (2/3) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

§ 20. Upplösande av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

§ 21. Övergångsstadgarna

De som är ständiga medlemmar då dessa stadgar träder i kraft förblir ständiga medlemmar utan att betala årsavgift. Se tidigare stadgar: § 26 “Medlem erlägger till föreningen den vid höstmötet fastställda medlemsavgiften. Avgiften erlägges inom tid som av styrelsen bestämmes. Den som i femton år oavbrutet tillhört föreningen vare befriad från erläggande av medlemsavgift. Ständig medlem blir jämväl den, som i ett för allt erlagt 10 medlemsavgifter.”

Back to top of page