Skip to main content

Administration

Föreningens högsta beslutande organ är vår- och höstmötet.

Vårmötet hålls i mars och besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga, styrelsens sammansättning, val av revisor och suppleant samt verksamhetsgranskare och suppleant.

Höstmötet hålls vanligtvis i november och besluter om verksamhetsplan och budget för följande år samt fastställer medlemsavgiftens storlek.

Styrelsen består av tolv personer valda för en period på tre år åt gången. Var tredje år byts eller återväljs fyra av dem. För närvarande består styrelsen av följande personer:

Jaan Siitonen, ordförande
Åge Grahn, viceordförande
Christian von Alfthan, viceordförande
Bo Hintze, ekonom
Tina Wigg
Mette Råman
Eva  Molander
Kenneth Höglund

Som verksamhetsledare fungerar Margita Slätis. Verksamhetsledaren nås bäst via e-post, avsornas@welho.com.

Back to top of page