Skip to main content

Administration

Föreningens högsta beslutande organ är vår- och höstmötet.

Vårmötet hålls i mars och besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga, styrelsens sammansättning, val av revisor och suppleant samt verksamhetsgranskare och suppleant.

Höstmötet hålls vanligtvis i november och besluter om verksamhetsplan och budget för följande år samt fastställer medlemsavgiftens storlek.

Styrelsen består av fem till tolv personer valda för en period på tre år åt gången. Var tredje år byts eller återväljs en del av dem. För närvarande består styrelsen av följande personer:

John Tallqvist, ordförande
Christian von Alfthan, viceordförande
Kenneth Höglund, viceordförande
Åge Grahn, ekonom
Tina Wigg
Heidi Hintze
Katy Linkomies
Bo-Erik Mannerström

Som verksamhetsledare fungerar Margita Slätis. Verksamhetsledaren nås bäst via e-post, info@avsornas.fi.

Back to top of page