Skip to main content

Kostnadsersättning

Kretsdragare anhåller om ersättning av kostnader för verksamheten på blanketten för kostnadsersättning. Till blanketten fogas kvitton. Kostnaderna bör hållas inom budgeten för innevarande år vilken fastslagits av höstmötet. Kostnadsblanketten med kvitton inlämnas till föreningens ekonom, age.grahn@kolumbus.fi. Han svarar också på frågor angående kostnader och ekonomi.

 

Back to top of page