Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för år 2020

Syftet med föreningen Arbetets Vänner i Sörnäs rf är främjande av medborgerlig och kulturell förkovran bland Finlands svenskspråkiga befolkning. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla sina medlemmar till möten och diskussioner, studiecirklar, arrangera uppvisningar, fester och annan motsvarande verksamhet samt sammanföra enskilda medlemmar med gemensamma intressen i kretsar. Föreningen understöder strävanden som gå ut på att bevara kultur på svenska i Finland.

1. Medlemmar och kretsar

Aktiva kretsar under verksamhetsåret

År 2020 präglades starkt av korona-viruset som började sprida sig i början av året. All verksamhet i föreningen lades på is från och med 15.3 efter att landets regering den 12.3 meddelat att all verksamhet som samlar större mängder deltagare bör upphöra. Även de flesta teaterbesök inhiberades redan från 14.3 på grund av nedstängningen av teatrarna. De aktiva kretsarna i början av året utgjordes av bridgeklubben, danskretsen, konstklubben, föräldrafika, yoga, meditation, capoeira, barnklubben, diskussionsklubben och finska klubben. Yogan fortsatte på våren på distans. På hösten återupptog följande kretsar sin verksamhet: capoeira, föräldrafika, barnklubben, konstklubben och danskretsen. I konstklubben och danskretsen deltog ett begränsat antal medlemmar. Närmare uppgifter om de enskilda kretsarnas verksamhet framgår ur de enskilda kretsarnas årsberättelser.

Föreningens medlemmar

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 298 personer, 75 ständiga och 223 årsmedlemmar. Under året har 24 nya medlemmar inskrivits, vilket är 60 färre än året innan. Detta beror främst på att verksamheten legat nere en stor del av året. Under året har 6 medlemmar avlidit och 13 skrivit ut sig på egen begäran, vilka är ungefär samma antal som året innan.  Styrelsen har i två omgångar skrivit ut medlemmar som inte varit aktiva och inte heller betalat medlemsavgift under de senaste två åren. Den 15.3.2020 skrevs 10 medlemmar ut och den 31.12.2020 skrevs ytterligare 12 medlemmar ut. En betalningspåminnelse skickades per e-mail i februari till alla de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift år 2020 och inte är ständig medlem och i november till dem som inte betalt sin medlemsavgift de två senaste åren och därför riskerade skrivas ut i slutet av året.

2. Föreningens möten och andra program

Vår- och höstmötena är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningens vårmöte var planerat att hållas ett par veckor efter att all verksamhet stängdes ner och det bestämdes senare att det flyttas till hösten. Föreningen sammanträdde till kombinerat vår- och höstmöte den 22.11.2020 i föreningslokalen på Björneborgsvägen 1. Möjlighet till distansdeltagande gavs och en medlem deltog på distans.

Under sammanträdets första del (vårmötet) godkändes bokslut och verksamhetsberättelse, samt beviljades ansvarsfrihet. Styrelsens storlek fastställdes till åtta personer. En stor del av styrelsemedlemmarna har inte varit aktiva under lång tid och det konstaterades att en mindre styrelse fungerar bra. Ordförande hade före mötet kontaktat de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå och de som inte varit aktiva för att fråga om deras vilja att fortsätta i styrelsen. I tur att avgå var Jaan Siitonen, Muluken Cederholm, Hanna Bärlund och Simona Savin-Gardberg. Jaan Siitonen omvaldes. Muluken Cederholm, Hanna Bärlund och Simona Savin-Gardberg undanbad sig omval. I deras ställe valdes Mette Råman, Eva Molander och Kenneth Höglund som styrelsemedlemmar för perioden 2020 -2022. Följande styrelsemedlemmar avgick under pågående period: Harriet Abrahamsson, Milena Parland, Nina Sjöberg och Emilia Huldén. Det beslöts att nya styrelsemedlemmar i deras ställe inte inväljs.

Under sammanträdets andra del (höstmötet) godkändes verksamhetsplan och budget för år 2021. Medlemsavgiften behölls på 10 euro för de medlemmar som betalar årsavgift.

Föreningen har gjort följande teater- och kulturbesök under år 2020:

Under våren hann vi besöka pjäsen Krymplingen på Inishmaan på AV-teatern den 23.2 med tio deltagare. Alla inbokade pjäser efter det, baletten Carmen på Nationalbaletten 14.3 med 27 anmälda, Tove Jansson – visdiktaren 3.4 med 24 anmälda och Pappan 4.5 med tio anmälda på Svenska teatern inhiberades av teatrarna p.g.a. regeringens korona-restriktioner. Konstklubben hade planerat en resa till St Petersburg 13 – 15.5 som också den inställdes.

Under hösten hade endast ett teaterbesök bokats: föreställningen Tove Jansson – visdiktaren på Svenska teatern den 30.11 med 15 anmälda. Då epidemiläget återigen försämrades i slutet av året blev pjäsen igen inhiberad. Styrelsen beslöt på sitt möte 8.11 att avboka även julfesten.

3. Gemensamma aktiviteter samt AV-rörelsen

Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte sköts upp till hösten och hölls som e-postmöte mellan den 16 – 24.10. I e-postmötet deltog Jaan Siitonen, Åge Grahn, Muluken Cederborg och Margita Slätis som föreningens officiella representanter.

Den traditionella höstsammankomsten för styrelsemedlemmar i de olika Arbetets Vänner-föreningarna inhiberades.

4. Övrig verksamhet

Samarbeten

Finlands svenska 4H:s matskola som brukar ordnas i Arbetets Vänner i Sörnäs’ lokaler blev inhiberad i år på grund av korona-epidemin.

Medlemskap i andra sammanslutningar
Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund och Svenska bostadsstiftelsen. Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund har varit Jaan Siitonen som viceordförande och Åge Grahn som medlem.  Föreningens representant i Svenska bostadsstiftelsen har varit Jaan Siitonen.

5. Administration och ekonomi

Arbetets Vänner i Sörnäs’ verksamhet leds av föreningens styrelse samt kretsarnas ledare och funktionärer. Föreningens styrelse väljs av vårmötet och har till den 22.11.2020 bestått av 12 medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en period på tre år. Årligen avgår en tredjedel eller närmast tredjedel av styrelsens medlemmar. Styrelsen för år 2020 bestod fram till 22.11.2020 av:

Ordförande                 Jaan Siitonen                   (2017-2019)
Viceordförande I       Åge Grahn                         (2018-2020)
Viceordförande II      Muluken Cederborg      (2017-2019)
Ekonom                        Bo Hintze                          (2018-2020)
Ledamöter:                 Christian von Alfthan    (2019-2021)
Harriet Abrahamsson    (2018-2020)
Hanna Bärlund                (2017-2019)
Emilia Huldén                  (2019-2021)
Milena Parland                (2019-2021)
Simona Savin-Gardberg (2017-2019)
Nina Sjöberg                    (2019-2021)
Tina Wigg                          (2018-2020)

Från och med det försenade vårmötet består styrelsen, som konstituerade sig den 1.12.2020, av följande personer:

Ordförande                 Jaan Siitonen                   (2020-2022)
Viceordförande I       Åge Grahn                         (2018-2020)
Viceordförande II      Christian von Alfthan    (2019-2021)
Ekonom                        Bo Hintze                          (2018-2020)
Ledamöter:                 Tina Wigg                          (2018-2020)
Mette Råman                  (2020-2022)
Eva Molander                  (2020-2022)
Kenneth Höglund           (2020-2022)

Som sekreterare fungerar verksamhetsledare Margita Slätis.

Styrelsen har sammankommit elva gånger under år 2020. Från och med 15.3.2020 har styrelsemötena hållits på distans. Den 10 september hade styrelsen dessutom ett strategimöte i klubblokalen i vilket deltog endast tre styrelsemedlemmar samt verksamhetsledaren. Därför frångicks mötets agenda och det diskuterades fritt om utvecklingen av föreningen. Styrelsens arbete har under 2020 mest gått ut på att förhålla sig till de ändrade verksamhetsförutsättningarna p.g.a. korona-epidemin. Styrelsen har därför inte haft möjlighet att arbetat i större utsträckning utifrån de strategiområden som valdes för året på höstmötet 2019. Ytterligare har stort fokus lagts på att försöka undvika ett större bolagsvederlag för lokalen, vilket förslagits av bostadsbolagets styrelse, och en jurist har anlitats i ärendet.

Bokföringen har skötts av Bokföringsbyrån Tärnan och vi har haft möjlighet att få en utförligare bokföring med flera bokföringsposter. Föreningens ordinarie revisor är Bruun Audit Oy och suppleant är Rabbe Nevalainen. Som verksamhetsgranskare fortsätter Christina Fraser och suppleant är Georg Henrik von Wrede.

Föreningen äger en år 2006 inköpt lokal i bottenvåningen i fastigheten Björneborgsvägen 1 (As Oy Porintie 1) i Munkshöjden. Lokalen består av fyra separata affärslokaler. Föreningen använder själv två av lokalerna, klubblokalen och AV-sidan. Klubblokalen, grundrenoverad (2006-2007) används av bridgekretsen, capoeiran, diskussionsklubben och för möten. Klubblokalen är också verksamhetsledarens arbetsutrymme. AV-sidan, grundrenoverad år 2016, är ett nytt utrymme som utformats för att passa motion och rörelse samt barnverksamhet. Utrymmet är cirka 120 m² och har också ett litet kök, dusch och omklädningsrum. Föräldrafika, dans, meditation, barnklubben, finskaklubben och yoga har sin verksamhet här.

Båda lokalerna har också använts av medlemmar för privata födelsedagsfester. De två övriga lokalerna är uthyrda. ET-Hammaslääkärit har varit vår hyresgäst ända från början (2006). Hyresgästen i den andra lokalen är arkitektbyrån ERAT sedan år 2016. Grundrenoveringen av AVSidan avskrivs under 10 år (2017-2026) med cirka 25 000 euro per år.

Husbolagets styrelse meddelade på våren AVS att en ny bolagsordning kommer att tas upp på årsmötet. Den nya bolagsordningen skulle medföra att vår förenings faktor för finansieringsvederlaget skulle ha stigit från 1.0 till 1.5. Föreningen rådgjorde med juristen Marina Furuhjelm på advokatbyrå Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy och hon föreslog en ändring som skickades till husbolaget. På husbolagets årsmöte 29.8.2020 presenterades dock det ursprungliga förslaget till bolagsordning. På årsmöte hade AVS hjälp av Jaana Salmén från samma advokatbyrå då Marina Furuhjelm var förhindrad. Resultatet blev att husbolaget drog tillbaka bolagsordningen för ny beredning i husbolagets styrelse. Frågan torde komma upp på bostadsbolagets nästa årsmöte som troligen blir 19.5.2021.

Föreningens värdepappersportfölj består av börsaktier och aktiefonder (23 företag och fonder) med ett marknadsvärde (31.12.2020) på cirka 1,37 milj. € samt ränteplaceringar på cirka 0,24 milj. € och har skötts av Aktia Bank.  Årets resultat visar ett underskott om 55 231 €.

Föreningen har en liten konstsamling som innefattar sju verk, som är deponerad hos Amos Andersons konstmuseum.

 

Helsingfors den 31 mars 2021

Styrelsen för Arbetets Vänner i Sörnäs rf

Back to top of page