Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019

Syftet med föreningen Arbetets Vänner i Sörnäs rf är främjande av medborgerlig och kulturell förkovran bland Finlands svenskspråkiga befolkning. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla sina medlemmar till möten och diskussioner, studiecirklar, arrangera uppvisningar, fester och annan motsvarande verksamhet samt sammanföra enskilda medlemmar med gemensamma intressen i kretsar. Föreningen understöder strävanden som gå ut på att bevara kultur på svenska i Finland.

1. Medlemmar och kretsar

Aktiva kretsar under verksamhetsåret

De aktiva kretsarna utgjordes av bridgeklubben, danskretsen, konstklubben, föräldrafika, yoga, meditation, capoeira. Två tidigare kretsar återupptogs på hösten: finska klubben för barn och diskussionsklubben. En helt ny krets, barnklubben, startade för de familjer vars barn växt ur föräldrafika. Musikkretsen hade ingen aktivitet på grund av att dragaren är utomlands och samekretsen togs bort ur verksamhet eftersom ingen aktivitet inom föreningen förekommit och många av deltagarna inte betalt medlemsavgiften på många år och därför blev utskrivna under året. De flesta kretsarna har varit aktiva och fått nya deltagare under året. Närmare uppgifter om de enskilda kretsarnas verksamhet framgår ur de enskilda kretsarnas årsberättelser.

Föreningens medlemmar

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 315 personer, 81 ständiga och 234 årsmedlemmar. Under året har 84 nya medlemmar inskrivits, 4 avlidit och 12 skrivit ut sig.  Styrelsen beslöt den 20.8.2019 att skriva ut 28 medlemmar som inte varit aktiva och inte heller betalat medlemsavgift på flera år. I maj skickades en betalningspåminnelse per e-mail ut till alla de medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift år 2019 eller är ständig medlem.

2. Föreningens möten och andra program

Vår- och höstmötena är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen sammanträdde till vårmöte den 17.3.2019 i föreningslokalen på Björneborgsvägen 1. Bokslut och verksamhetsberättelse godkändes, ansvarsfrihet beviljades. Styrelsens storlek fastställdes till 12 medlemmar och mötet omvalde Christian von Alfthan och Milena Parland samt Nina Sjöberg och Emilia Huldén som nya medlem.

Höstmötet ägde rum den 17.11.2019. På mötet godkändes verksamhetsplan och budget för år 2020. Medlemsavgiften höjdes till 10 euro för de medlemmar som betalar årsavgift. Avgiften har inte höjts sedan euron trädde i kraft.

Föreningen har gjort följande teater- och kulturbesök under år 2019:

Under våren: pjäsen Kaos i kulisserna på AV-teatern den 23.2 med 14 deltagare, pjäsen Ens lite lugn i huset på Lilla teatern den 15.3 med 31 deltagare, samt musikalen Chess på Svenska teatern den 27.4 med ca 30 deltagare. Utöver det gjorde Konstklubben en utfärd till Borgå den 18.5 som var öppen för alla medlemmar i föreningen. I utfärden deltog 27 medlemmar.

Under hösten: Musikverket Aniara på Nationaloperan den 21.9 med 35 deltagare, pjäsen The Play That Goes Wrong på Svenska teatern den 1.11 med 42 deltagare, samt pjäsen Mauno Koivisto – Täkters president på Täkters uf den 28.1 med 33 deltagare.

Under hösten ordnades också en kortkurs i buggdans den 5.10 och den 26.10 i vilken deltog 12 personer.

Föreningens julfest hölls den 14 december på Tekniskas salar, Eriksgatan 2. 60 medlemmar deltog.

3. Gemensamma aktiviteter samt AV-rörelsen

Den 6 april stod Arbetets Vänner i Sörnäs värd för Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte i vilket deltog 36 personer. Mötet ordnades på Tekniskas salar och på kvällen ordnades en middag i samma utrymmen i vilken 61 personer deltog. Före mötet hade representanter för andra AV-föreningar möjlighet att bekanta sig med våra utrymmen på Björneborgsvägen. 11 personer från sex olika föreningar samt Facklans redaktör deltog.

Den traditionella höstsammankomsten för styrelsemedlemmar i de olika Arbetets Vänner-föreningarna ordnades i år den 23.11.2019 av Centralförbundet. Arbetets Vänner i Sörnäs representerades av Jaan Siitonen och Åge Grahn.

4. Kurser under 2019

Finlands svenska 4H ordnade en matskola i våra utrymmen för 12 barn i åldern 8-12 under tre dagar i början av juni. Matskolan erbjöd barnen att koka, baka, och röra på sig. Dessutom lärde sig barnen vikten av hälsosam mat och motion har för att må väl. Barnen lärde sig också om maten ursprung och besökte en bondgård i Sibbo.

5. Övrig verksamhet

Den 14 januari började föreningens nya verksamhetsledare Margita Slätis sin anställning. Arbetstiden är 10 timmar i veckan och arbetet består främst av administrativa uppgifter samt uppgifter relaterade till lokalerna.

Ledarna för danskretsen, Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius, fick ett skolningsunderstöd för att delta i en rounddanskurs i Cham, Tyskland.

Medlemskap i andra sammanslutningar
Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund och Svenska bostadsstiftelsen. Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners Centralförbund har varit Jaan Siitonen som viceordförande och Åge Grahn som medlem.  Föreningens representant i Svenska bostadsstiftelsen har varit Jaan Siitonen.

6. Administration och ekonomi

Arbetets Vänner i Sörnäs’ verksamhet leds av föreningens styrelse samt kretsarnas ledare och funktionärer. Föreningens styrelse väljs av vårmötet och består av 12 medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en period på tre år. Årligen avgår en tredjedel eller närmast tredjedel av styrelsens medlemmar. Styrelsen för år 2019 konstituerade sig enligt följande och bestod av:

Ordförande                 Jaan Siitonen                   (2017-2019)
Viceordförande I       Åge Grahn                         (2018-2020)
Viceordförande II      Muluken Cederborg      (2017-2019)
Ekonom                        Bo Hintze                          (2018-2020)
Ledamöter:                 Christian von Alfthan    (2019-2021)
Harriet Abrahamsson    (2018-2020)
Hanna Bärlund                (2017-2019)
Emilia Huldén                  (2019-2021)
Milena Parland                (2019-2021)
Simona Savin-Gardberg (2017-2019)
Nina Sjöberg                    (2019-2021)
Tina Wigg                          (2018-2020)

Som sekreterare fungerar verksamhetsledare Margita Slätis.

Styrelsen har sammankommit tio gånger under år 2019 samt haft ett e-postsammanträde. Den 6 juni hade styrelsen dessutom ett strategimöte där styrelsens medlemmar framförde och diskuterade ekonomi och verksamhetsledarens uppgifter. Till mötets första del var en representant från Aktia inbjuden. Styrelsen har arbetat utgående från de målsättningar som godkändes på vårmötet: 50 nya medlemmar; två nya verksamhetsformer; nya och fungerande hemsidor; en verksamhetsledare anställs; utrymmena är välfungerande och kan användas ännu aktivare; aktivare och mångsidigare kommunikation med medlemmarna. Av målsättningarna förverkligades alla i någon grad utom de nya hemsidorna som p.g.a. yttre omständigheter flyttades till år 2020.

Bokföringen har skötts av Bokföringsbyrån Tärnan och vi har haft möjlighet att få en utförligare bokföring med flera bokföringsposter. Föreningens ordinarie revisor är Bruun Audit Oy och suppleant är Rabbe Nevalainen. Ny verksamhetsgranskare är Christina Fraser och suppleant är Georg Henrik von Wrede.

Föreningen äger en år 2006 inköpt lokal i bottenvåningen i fastigheten Björneborgsvägen 1 (As Oy Porintie 1) i Munkshöjden. Lokalen består av fyra separata affärslokaler. Föreningen använder själv två av lokalerna, klubblokalen och AV-sidan. Klubblokalen, grundrenoverad (2006-2007) används av bridgekretsen, capoeiran, diskussionsklubben och för möten. Klubblokalen är också verksamhetsledarens arbetsutrymme. AV-sidan, grundrenoverad år 2016, är ett nytt utrymme som utformats för att passa motion och rörelse. Utrymmet är cirka 120 m³ och har också ett litet kök, dusch och omklädningsrum. Föräldrafika, dans, meditation, barnklubben, finska klubben och yoga har sin verksamhet här.

Båda lokalerna har också använts av medlemmar för privata födelsedagsfester.

De två övriga lokalerna är uthyrda. ET-Hammaslääkärit har varit vår hyresgäst ända från början (2006). Hyresgästen i den andra lokalen är arkitektbyrån ERAT sedan år 2016.

Grundrenoveringen av AVSidan avskrivs under 10 år (2017-2026) med cirka 25 000 euro per år.

Föreningens värdepappersportfölj består av börsaktier (22 företag) med ett marknadsvärde (31.12.2019) på ca 1,17 milj. € samt ränte- och fondplaceringar på cirka 0,39 milj. € och har skötts av Aktia Bank.  Årets resultat visar ett underskott om 66 105 €.

Föreningen har en liten konstsamling som innefattar sju verk, som är deponerad hos Amos Andersons konstmuseum.

Helsingfors den 14 februari 2020
Styrelsen för Arbetets Vänner i Sörnäs rf

Back to top of page